List/Grid

Tag Archives: chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991

Nghị định của Chính phủ số 127/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 127/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của ủy ban thường vụ quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991.