List/Grid

Tag Archives: chính phủ về chính sách cứu trợ xà hội

Nghị định số 168/2004/NĐ-CP

Nghị định số 168/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 168/2004/nđ-cp ngày 20 tháng 9 năm 2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 07/2000/nđ-cp ngày 09 tháng 3 năm 2000 của chính phủ về chính sách cứu trợ xà hội.