List/Grid

Tag Archives: chia trường đại học

Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009

Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009

Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ Tướng Chính Phủ. Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể Trường Đại học.