List/Grid

Tag Archives: chia quỹ tín dụng nhân dân

Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 09/09/2008

Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 09/09/2008

Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 09/09/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của ngân hàng nhà nước ban hành kèm theo quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 6/6/2006 của Thống đốc ngân hàng nhà nước