List/Grid

Tag Archives: Chi cục quản lý vốn

Nghị định số 84/1999/NĐ-CP ngày 28-08-1999

Nghị định số 84/1999/NĐ-CP ngày 28-08-1999

Nghị định số 84/1999/NĐ-CP ngày 28-08-1999 của Chính phủ Quy định Tổ chức lại Tổng cục Quản lý vốn và Tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính