List/Grid

Tag Archives: Châu Thành A

Nghị định của Chính phủ số 37/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 37/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 37/2001/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2001 về việc thành lập xà, thị trấn thuộc các huyện Châu Thành và Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ.