List/Grid

Tag Archives: chăm sóc và giáo dục trẻ em

Luật Bảo Vệ Chăm Sóc Và Giáo Dục Trẻ Em 1991

Luật Bảo Vệ Chăm Sóc Và Giáo Dục Trẻ Em 1991

Luật Bảo Vệ Chăm Sóc Và Giáo Dục Trẻ Em  Để nâng cao trách nhiệm của gia đình, cơ quan Nhà nước, nhà trường, tổ chức xã hội và công dân trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhằm bồi dưỡng các em trở thành công dân tốt của đất nước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 12 tháng 8 năm 1991
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004  quy định các quyền cơ bản, bổn phận của trẻ em; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.