List/Grid

Tag Archives: chữa bệnh

Thông tư 18/2009/TT- BYT ngày 14/10/2009

Thông tư 18/2009/TT- BYT ngày 14/10/2009

Thông tư 18/2009/TT- BYT ngày 14/10/2009 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễn khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư 16/2009/TT- BYT ngày 22/09/2009

Thông tư 16/2009/TT- BYT ngày 22/09/2009

Thông tư 16/2009/TT- BYT ngày 22/09/2009 hướng dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006

Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006

Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.