List/Grid

Tag Archives: chữa bệnh bảo hiểm y tế;Thông tư 10/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009;khám bệnh

Thông tư 10/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009

Thông tư 10/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009

Thông tư 10/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009 Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.