List/Grid

Tag Archives: chứng thực

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 08 tháng 12 năm 2000 Về công chứng, chứng thực