List/Grid

Tag Archives: chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009

Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009

Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 do Bộ Xây Dựng ban hành hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.