List/Grid

Tag Archives: chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên

Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2008

Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2008

Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2008 của Bộ giao thông vận tải về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.