List/Grid

Tag Archives: chức năng Thanh tra Nhà nước

Nghị định của Chính Phủ số 46/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 46/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 46/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Nhà nước