List/Grid

Tag Archives: chức năng thành phố trực thuộc trung ương

Nghị định của Chính phủ số 136/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 136/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 136/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.