List/Grid

Tag Archives: chức năng Tổng Cục Thống kê

Nghị định của Chính Phủ số 101/2003/NĐ-CP ngày 03/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 101/2003/NĐ-CP ngày 03/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 101/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục Thống kê