List/Grid

Tag Archives: chức năng nhiệm vụ Bộ y tế

Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007

Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007

Nghị đinh số 188/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/12/2007 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế.