List/Grid

Tag Archives: chức năng của Đài truyền hình Việt Nam

Nghị định của Chính phủ số 18/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 18/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 18/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam.