List/Grid

Tag Archives: chức năng của bộ ngoại giao

Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008

Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008

Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao