List/Grid

Tag Archives: chức năng của ủy ban dân tộc

Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/05/2008

Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/05/2008

Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/05/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ủy ban dân tộc. Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật.