List/Grid

Tag Archives: chức năng Ban quản lý lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

Nghị định của Chính phủ số 37/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 37/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 37/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.