List/Grid

Tag Archives: chức năng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 1 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.