List/Grid

Tag Archives: chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/06/2010

Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/06/2010

Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/06/2010 về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội.