List/Grid

Tag Archives: chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu.

Quyết định 22/2008/QĐ-BCT ngày 31/07/2008

Quyết định 22/2008/QĐ-BCT ngày 31/07/2008

Quyết định 22/2008/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 31/07/2008 ban hành Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu.