List/Grid

Tag Archives: chống tham nhũng

Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP ngày 06/05/2011

Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP ngày 06/05/2011

Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP ngày 06/05/2011 của Bộ nội vụ và Thanh tra Chính phủ quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng.

Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18/8/2008

Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18/8/2008

Nghị định số 91/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 8 năm 2008 về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận,kiến nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước.

Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006

Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006

Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 co Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11

Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11

Ngày 29 tháng 11 năm 2005, Quốc hội khoá 11 thông qua Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng.