List/Grid

Tag Archives: chống tệ nạn ma túy

Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 29/05/2009

Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 29/05/2009

Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 29/05/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 19/03/2009

Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 19/03/2009

Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 19/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Thông tư số  60/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 04/07/2008

Thông tư số 60/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 04/07/2008

Thông tư số 60/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 04/07/2008 hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Uỷ ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ở các cấp