List/Grid

Tag Archives: chống ma túy

Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành 13/08/2008

Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành 13/08/2008

Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành 13/08/2008 về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống ma tuý.

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật phòng, chống ma túy, số 16/2008/QH12 ngày 03-06-2008

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật phòng, chống ma túy, số 16/2008/QH12 ngày 03-06-2008

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật phòng, chống ma túy, số 16/2008/QH12 ngày 03-06-2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3

Nghị định của Chính Phủ số 133/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003 bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001

Nghị định của Chính Phủ số 133/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003 bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001

Nghị định của Chính Phủ số 133/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2003 bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính Phủ
Nghị định số 103/2002/NĐ-CP

Nghị định số 103/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 103/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma tuý bị thiệt hại về tính mạng,sức khoẻ, tài sản.