List/Grid

Tag Archives: chống lãng phí

Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/08/2006

Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/08/2006

Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/08/2006 do Chính phủ ban hành quy định việc bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghị định số 103/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/06/2007

Nghị định số 103/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/06/2007

Nghị định số 103/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/06/2007 quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí