List/Grid

Tag Archives: chống lụt

Nghị định số 04/2010/NĐ-CP ngày15/01/2010

Nghị định số 04/2010/NĐ-CP ngày15/01/2010

Nghị định số 04/2010/NĐ-CP ngày15/01/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão.

Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010

Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010

Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của ban chỉ đọa phòng, chống lụt, bão trung ương, ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cán bộ, ngành và địa phương.

Nghị định số 04/2010/NĐ-CP ngày 15/01/2010

Nghị định số 04/2010/NĐ-CP ngày 15/01/2010

Nghị định số 04/2010/NĐ-CP ngày 15/01/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão.

Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 05/01/2009

Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 05/01/2009

Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 05/01/2009 của Thủ tướng Chính ohủ. Quy định việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để xử lý các công trình chống sạt lở, đê, kè, phòng, chống lụt, bão cấp bách

Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04/07/2008

Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04/07/2008

Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 07 năm 2008 Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố.

Nghị định của Chính Phủ số 171/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Đê điều

Nghị định của Chính Phủ số 171/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Đê điều

Nghị định của Chính Phủ số 171/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Đê điều (hết hiệu lực)