List/Grid

Tag Archives: chống dịch khẩn cấp

Nghị định số 71/2002/NĐ-CP

Nghị định số 71/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số số 71/2002/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm hoạ lớn, dịch bệnh nguy hiểm.