List/Grid

Tag Archives: chống Buôn lậu

Thông tư số 51/2010/TT- BTC ngày 14/04/2010

Thông tư số 51/2010/TT- BTC ngày 14/04/2010

Thông tư số 51/2010/TT- BTC ngày 14/04/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT- BTC ngày 04/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Thông tư số 02/2009/TT-BCT ngày 21/01/2009

Thông tư số 02/2009/TT-BCT ngày 21/01/2009

Thông tư số 02/2009/TT-BCT ngày 21/01/2009 của Bộ Công Thương. Hướng dẫn việc Phân bổ và Sử dụng Nguồn kinh phí Hỗ trợ Công tác Chỉ đạo, điều hành chống Buôn lậu, Gian lận Thuơng mại và Hàng giả  của Cơ quan cấp trên lực lượng Quản lý Thị trường