List/Grid

Tag Archives: chống bệnh dại ở động vật.

Thông tư 48/2009/TT- BNNPTNT ngày  04/08/2009

Thông tư 48/2009/TT- BNNPTNT ngày 04/08/2009

Thông tư 48/2009/TT- BNNPTNT ngày 04/08/2009 hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật.