List/Grid

Tag Archives: chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của UBND TP Hồ Chí Minh. Quy định về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2009.