List/Grid

Tag Archives: chế độ thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định của Chính phủ số 137/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 137/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 137/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2005 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.