List/Grid

Tag Archives: chế độ tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Nghị định của Chính phủ số 130/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 130/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.