List/Grid

Tag Archives: chế độ phụ cấp

Thông tư số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 27/11/2008

Thông tư số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 27/11/2008

Thông tư số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tư Pháp – Bộ Nội Vụ – Bộ Tài Chính banh hành Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

Thông tư liên tịch số 69/2008/TTLT-BTC-BNV ngày 23/07/2008

Thông tư liên tịch số 69/2008/TTLT-BTC-BNV ngày 23/07/2008

Thông tư liên tịch số 69/2008/TTLT-BTC-BNV do Bộ Tài Chính phối hợp với Bộ Nội Vụ ban hành ngày 23/07/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 77/2008/QĐ-TTg ngày 10/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề dự trữ quốc gia.

Nghị định của Chính phủ số 35/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 35/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xà hội đặc biệt khó khăn.