List/Grid

Tag Archives: chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng chống tham nhũng

Nghị định của Chính số 19/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính số 19/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 19/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng.