List/Grid

Tag Archives: chế độ phụ cấp cho công chức

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 12/01/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 12/01/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 12/01/2009 của UBND tình An Giang. Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cơ quan Hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn Tỉnh.