List/Grid

Tag Archives: chế độ hưởng lương từ ngân sách Nhà nước khi đi chiến trường B

Nghị định số 23/1999/NĐ-CP ngày 15-04-1999

Nghị định số 23/1999/NĐ-CP ngày 15-04-1999

Nghị định số 23/1999/NĐ-CP ngày 15-04-1999 do Chính phủ ban hành về chế độ đối với Quân nhân, Cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và Quân nhân, Cán bộ được Đảng cử ở lại Miền Nam sau Hiệp định GIƠNEVƠ năm 1954