List/Grid

Tag Archives: chế độ đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ

Nghị định của chính phủ số 04/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 04/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 04/2001/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2001 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam năm 1999 về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc chuyển sang công chức quốc phòng.