List/Grid

Tag Archives: chế độ đối với cán bộ

Nghị định số 131/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/08/2007

Nghị định số 131/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/08/2007

Nghị định số 131/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/08/2007 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài