List/Grid

Tag Archives: chế độ công chức dự bị

Nghị định của Chính Phủ số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về chế độ Công chức dự bị. Nghị định này quy định chế độ tuyển dụng, sử dụng, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không được làm, chế độ chính sách và quản lý đối với Công chức dự bị