List/Grid

Tag Archives: chế độ chi tiêu

Thông tư số 124/2010/TT-BTC  ngày 24/08/2010

Thông tư số 124/2010/TT-BTC ngày 24/08/2010

Thông tư số 124/2010/TT-BTC  ngày 24/08/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII năm 2010.