List/Grid

Tag Archives: chế độ chi tiêu tổ chức đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VIII năm 2010

Thông tư số 124/2010/TT-BTC ngày 24/08/2010

Thông tư số 124/2010/TT-BTC ngày 24/08/2010

Thông tư số 124/2010/TT-BTC ngày 24/08/2010 quy định chế độ chi tiêu tổ chức đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VIII năm 2010.