List/Grid

Tag Archives: chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông.

Thông tư 25/2009/TT- BTTTT ngày  24/07/2009

Thông tư 25/2009/TT- BTTTT ngày 24/07/2009

Thông tư 25/2009/TT- BTTTT ngày  24/07/2009 ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông.