List/Grid

Tag Archives: chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ công chức

Nghị định của Chính phủ số 54/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 54/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 54/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức.