List/Grid

Tag Archives: chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/07/2009

Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/07/2009

Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/07/2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.