List/Grid

Tag Archives: chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách trên đường thủy nội địa

Nghị định của Chính phủ số 125/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 125/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 125/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2005 quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa.