List/Grid

Tag Archives: chế định Thừa phát lại

Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 19/02/2009

Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 19/02/2009

Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 19/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh”