List/Grid

Tag Archives: chế biến

Thông tư 59/2009/TT- BNNPTNT ngày  09/09/2009

Thông tư 59/2009/TT- BNNPTNT ngày 09/09/2009

Thông tư 59/2009/TT- BNNPTNT ngày 09/09/2009 hướng dẫn thực hiện một số điều của quyết định số 107/2008/QĐ-TTG ngày 30/7/2008 cảu Thủ Tướng Chính Phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015.

Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 02/06/2009

Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 02/06/2009

Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 02/06/2009 do Bộ Khoa Học & Công Nghệ ban hành quy định hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen.