List/Grid

Tag Archives: chất lượng sản phẩm

Nghị định số 95/2007/NĐ-CP ngày 04/06/2007

Nghị định số 95/2007/NĐ-CP ngày 04/06/2007

Nghị định số 95/2007/NĐ-CP ngày 04/06/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Nghị định của Chính Phủ số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004

Nghị định của Chính Phủ số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004

Nghị định của Chính Phủ số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 quy định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.